Všeobecné obchodné podmienky

Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platné pri podávaní prihlášky prostredníctvom www.truniversity.sk. Všeobecné obchodné podmienky upravujú povinnosti a práva zmluvných strán vyplývajúce zo zmluvy  o poskytovaní služieb uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je spoločnosť Skillrs s.r.o sídlom Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47521295, (ďalej len “poskytovateľ“) a konečným spotrebiteľom (ďalej len “objednávateľ“), ktorej predmetom je kúpa vzdelávacích služieb pre osobnú potrebu, alebo pre potrebu príslušníkov vo svojej domácnosti; alebo odberateľom” (ďalej len “objednávateľ“), ktorým je fyzická, alebo právnická osoba, ktorá prevádza nákup vzdelávacích služieb za účelom ďalšieho predaja v rámci svojej podnikateľskej činnosti.

Kontaktné údaje predávajúceho:

email: office@truniversity.sk

telefón: +421 949 428 812

poštová adresa: Skillrs s.r.o, Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, Slovenská republika

Číslo účtu predávajúceho pre platby v EUR v SR:

Číslo účtu: 2400551126/8330 (Fio banka)

IBAN: SK55 8330 0000 0024 0055 1126

BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa a právny odbor

Prievozská 32, P. O. Box 5, 820 07 Bratislava 27

tel. č.: 02/ 58272 172-3, 02/58272 104

fax č.: 02/ 58272 170, email: ba@soi.sk

Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o poskytnutí služieb medzi poskytovateľom a objednávateľom. Ak poskytovateľ a objednávateľ uzatvoria písomnú zmluvu o poskytnutí služieb, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od týchto všeobecných obchodných podmienok, písomná zmluva o poskytnutí služieb má prednosť pred všeobecnými obchodnými podmienkami.

Zoznam  poskytovaných vzdelávacích služieb na internetovej stránke www.truniversity.sk je katalógom bežne dodávaných služieb.  Poskytovateľ nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených služieb.  Dostupnosť služieb poskytovateľ môže potvrdiť prostredníctvom emailu na základe otázky objednávateľa.

2. Objednávka vzdelávacích služieb a spôsob uzatvorenia zmluvy o poskytnutí služieb

Objednávať vzdelávacie služby môžete non-stop na internetovom sídle poskytovateľa.
Postup pri objednávke vzdelávacej služby  nájdete v sekcii Ako nakupovať. Pokiaľ vám z nejakého dôvodu nefunguje objednávanie na internetovom sídle, kontaktujte poskytovateľa emailom alebo telefonicky.

Objednávka je záväzne akceptovaná poskytovateľom po prijatí automatického emailového potvrdenia s rekapituláciou objednávky objednávateľa. Rekapitulácia objednávky obsahuje údaje o vzdelávacích službách, ktoré sú predmetom zmluvy o poskytnutí služieb, ďalej údaje o cene vzdelávacej služby a cene iných služieb, názov a údaje o mieste doručenia služby, prípadne fakturačné údaje, ak sú potrebné, údaje o cene a spôsobe dopravy.

Objednávky uzatvorené prostredníctvom internetového sídla www.truniversity.sk sú záväzné. V poslednom kroku objednávky zaškrtnutím políčka “Súhlasím s obchodnými podmienkami” a odoslaním objednávky objednávateľ potvrdzuje, že sa oboznámil a súhlasí s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.

V lehote do 24 hodín od odoslania objednávky, môže objednávateľ kontaktovať poskytovateľa telefonicky alebo emailom a oznámiť mu zrušenie objednávky. Ako identifikátor objednávky bude použité číslo objednávky, uvedené v potvrdzujúcom emaily alebo emailová adresa kupujúceho. V prípade takéhoto zrušenia objednávky poskytovateľ neúčtuje objednávateľovi žiadne poplatky, ktoré súvisia so zrušením objednávky. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti objednávateľom vopred, bude objednávateľovi táto finančná čiastka vrátená v lehote do 15 dní na ním uvedený bankový účet, pokiaľ sa s poskytovateľ nedohodne inak.

3. Práva a povinnosti poskytovateľa

Poskytovateľ je povinný dodať na základe objednávky odoslanej z internetovej stránky poskytovateľa a potvrdenej objednávateľom vzdelávaciu službu v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a vybaviť primeraným spôsobom potrebným na jej uchovanie a ochranu.

Poskytovateľ je povinný zabezpečiť, aby dodaná vzdelávacia služba spĺňala platné právne predpisy SR.

Poskytovateľ je povinný odovzdať objednávateľovi všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie vzdelávacej služby a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (návody v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list).

Poskytovateľ má právo na riadne a včasné zaplatenie zmluvnej ceny od objednávateľa za dodanú vzdelávaciu službu.

Poskytovateľ má právo zrušiť objednávku, ak došlo k nedostupnosti vzdelávacej služby a predávajúci nie je schopný dodať vzdelávaciu službu objednávateľovi v lehote určenej všeobecnými obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená na internetovom sídle poskytovateľa, a to v prípade, že sa s objednávateľom nedohodne na náhrade nedostupnej vzdelávacej služby. O zrušení objednávky bude objednávateľ informovaný emailom alebo telefonicky. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti objednávateľom vopred, bude objednávateľovi táto finančná čiastka vrátená v lehote do 15 dní na ním uvedený bankový účet, pokiaľ sa s poskytovateľom nedohodne inak.

4. Práva a povinnosti objednávateľa

Objednávateľ je povinný prevziať zakúpenú alebo objednanú vzdelávaciu službu.

Objednávateľ je povinný zaplatiť poskytovateľovi dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti.

Objednávateľ je povinný nepoškodzovať dobré obchodné meno poskytovateľa.

Objednávateľ má právo na dodanie služby v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami.

4.1 Ceny tovaru

Ceny uvedené na internetovom sídle www.truniversity.sk sú platné v čase objednania vzdelávacej služby, nemenia sa v objednávke pri znížení alebo zvýšení cien v budúcnosti.
Vyhradzujeme si právo tlačových chýb a zmeny cien, v prípade zmeny peňažných kurzov, pri výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok od výrobcov a ostatných dodávateľov službieb. V prípade však, že v čase objednania sa ceny výrazne zmenia a dodávateľ poskytovateľa na túto skutočnosť vopred neupozorní, poskytovateľ si vyhradzuje právo zmeny cien, zákazníka však o tom upovedomíme s tým, že objednávku poskytovateľovi buď potvrdí alebo ju zruší.

Dokladom o predaji sú faktúra a dodací list, ktoré sú pripojené ku každej zmluve o poskytnutí služby. Ak by faktúra alebo dodací list neboli dodané, objednávateľ môže o ne požiadať a poskytovateľ ich dodatočne pošle buď elektronickou formou alebo vytlačené a zaslané poštou.

K cene tovaru je pripočítané poštovné, ktorého výška je závislá od spôsobu dodania vzdelávacej služby.

5. Dodacia lehota

Doba dodania je uvedená pri každom produkte individuálna.

6. Reklamácie

Reklamácie sa riadia reklamačným poriadkom internetového sídla poskytovateľa a vybavujú sa telefonicky alebo prostredníctvom emailu. Reklamovanú vzdelávaciu službu od objednávateľa príjme poskytovateľ až po vzájomnej dohode.

7. Záruka

Služba je dodávaná objednávateľovi v takom stave, v akom sme ho prijali od dodávateľa.

Na každý predávanú službu sa vzťahuje zákonná záručná doba (2 roky). Pokiaľ nie je výrobcom uvedené inak.

Nepoškodený tovar je zo zákona možné vrátiť do 7 pracovných dní bez udania dôvodu. Ak bol dodaný iný druh tovaru, predávajúci po vrátení iného druhu tovaru od kupujúceho je povinný zaslať správny tovar. Ak bol dodaný tovar v inom množstve ako je uvedené na vystavenej faktúre, predávajúci kupujúcemu tovar zašle na svoje náklady. Ak už v prípade zle dodaného tovaru, alebo nedodaného tovaru je tento tovar vypredaný, t.j. nie je ho možné kupujúcemu dodať, predávajúci vráti kupujúcemu peniaze za tovar.

8. Autorské práva

8.1

Zákazník je oprávnený prezerať si a preberať materiály z portálu www.truniversity.sk iba na osobné, nekomerčné používanie a pod podmienkou, že sa dodržia všetky vyhlásenia o autorských právach a vlastníctve uvedené v pôvodných materiáloch a všetkých kópiách materiálov. Zákazník nie je oprávnený žiadnym spôsobom meniť, verejne zobrazovať, predvádzať, rozširovať ani inak používať materiály z tohto portálu na verejné ani komerčné účely. Používanie materiálov, ktoré sú publikované na stránke www.truniversity.sk, je na iných webových lokalitách bez predchádzajúcej dohody s prevádzkovateľom zakázané. Materiály na portáli sú chránené autorským právom. Neoprávnené používanie materiálov zo stránky www.truniversity.sk predstavuje porušenie autorského práva, ktoré má občianskoprávne, ako aj trestnoprávne dôsledky.

8.2

Zákazník nie je oprávnený kopírovať ani rozširovať žiadne materiály získané kúpou na tejto stránke, a tak nesmie materiály využiť na svoje obohatenie.

8.3

Zákazník nie je oprávnený poskytnúť svoje prihlasovacie údaje tretej osobe.

8.4

Zákazník nie je oprávnený umožniť iným osobám prezretie jeho zakúpených kurzov.

8.5

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zablokovať účet zákazníka pri porušení niektorého z bodov

8.1, 8.2, 8.3 a 8.4 tohto odstavca.

9. Odstúpenie od zmluvy

V súlade s ustanovením §7 odst. 1 č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretie mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, má objednávateľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 (kalendárnych) dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu a to písomným upovedomením na kontaktné adresy /email, adresa sídla/.

Odstúpením od zmluvy sú si zmluvné strany povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia

Objednávateľ je zároveň povinný v odstúpení od zmluvy uviesť kontaktné údaje a číslo účtu, na ktorý má byť uhradená suma za objednanú službu poukázanú zo strany poskytovateľa. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zaplatenú sumu najneskôr do 14 dní odo dňa prijatia žiadosti na odstúpenie od zmluvy o poskytnutí služieb.

V prípade, že si objednávateľ želá od zmluvy o poskytnutí služieb uzatvorenej na diaľku prostredníctvom internetového sídla odstúpiť, odporúčame zaslať vopred mailom informáciu o tom, že nám zasielate reklamáciu/odstúpenie od zmluvy o poskytnutí služieb alebo nás kontaktujte telefonicky na číslach uvedených v kontakte.

Pri odstúpení od kúpnej zmluvy použite nasledujúci vzorový formulár.

Vyplnený vzorový formulár spolu s reklamovaným tovarom zasielajte na adresu Skillrs s.r.o., Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, Slovenská republika.

10. Bezpečnosť a ochrana osobných údajov

Pri práci s dátami sa zaväzujeme riadiť zákonom č. 122/2013 Z. z. O ochrane osobných údajov.

Spoločnosť Skillrs s.r.o., prevádzkovateľ internetového sídla www.truniversity.sk, prehlasuje, že všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a je s nimi zaobchádzané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. V žiadnom prípade neposkytujeme tieto údaje tretej strane.

Z dôvodu správneho vybavenia vašej objednávky a informovania o jej priebehu potrebujeme poznať meno objednávajúceho (prípadne meno firmy, IČO a kontaktnú osobu), adresu (fakturačnú a prípadne dodaciu), telefónny alebo e-mailový kontakt.

Objednávateľ dáva poskytovateľovi svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov na účely splnenia predmetu uzatvorenia zmluvy o poskytnutí služieb, a to až do doby jeho písomného alebo telefonického vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním.

Objednávateľ má právo na zmenu alebo odstránenie osobných údajov, po kontaktovaní poskytovateľa.

11. Záverečné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovom sídle poskytovateľa internetového sídla v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou ak je medzi oboma stranami dohodnuté inak.

Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok a povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovom sídle poskytovateľa.

Odoslaním objednávky prostredníctvom internetového sídla poskytovateľovi, objednávateľ bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia všeobecných obchodných podmienok a reklamačného poriadku v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky.

Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch a inými súvisiacimi právnymi predpismi v znení neskorších predpisov.

V Bratislave, dňa 15.07.2018.

 

← Späť
Vitaj späť!
Sme radi, že si tu.
← Späť
Začni sa vzdelávať zadarmo
Problém pri registrácii. Skúste neskôr alebo nás kontaktujte
Prihlaseny

Vytvorením účtu alebo prepojením účtu na Truniversity-online.sk súhlasím s Podmienkami používania a Zásadami ochrany osobných údajov.

← Späť
Bol si odhlásený

Bol si automaticky odhlásený, pretože si sa prihlásil s tvojim účtom na inom zariadení.

Tvoj účet má licenciu iba pre 1 užívateľa a jeho zdieľanie s inými ľuďmi je proti našim pravidlám používania.

V prípade porušenia našich pravidiel, si vyhradzujeme právo zablokovať tvoj účet.

← Späť
Produkt bol úspešne pridaný do košíka